I. BEVEZETÉS

Az EKT Solutions Kft. (1116 Budapest, Kohó utca 3., a továbbiakban Adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden hatályos adatkezelési jogszabálynak és elvárásoknak megfelel. Az EKT Solutions Kft. és az ECR online szoftver adatkezelési tájékoztatója elérhető a www.ektsolutions.hu/adatvedelem oldalon.

Az EKT Solutions Kft. fenntartja a jogot, hogy bármikor megváltoztassa Adatkezelési tájékoztatóját, melyről minden esetben tájékoztatja az oldal látogatóit és a szoftver használóit.

Kérdés esetén írjon nekünk e-mailt az info@ektsolutions.hu címre, vagy levelet a 1116 Budapest, Kohó utca 3. címre és megválaszoljuk kérdését.

Fontosnak tartjuk ügyfeleink és partnereink személyes adatainak védelmét, valamint ügyfeleink önrendelkezési jogát, ezért az esetlegesen birtokunkba került személyes adatokat bizalmasan kezeljük, illetve megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezeti intézkedést, hogy az adatok biztonságát garantáljuk.

 

II. AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

Az EKT Solutions Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Vannak azonban olyan esetek, amikor a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

Az EKT Solutions Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (továbbiakban GDPR) 13. és 14. cikkei.
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Info tv.)
 • 4/2012. (I.24.) NMHH rendelet a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó adatvédelmi és titoktartási kötelezettségre, az adatkezelés és a titokvédelem különleges feltételeire, a hálózatok és a szolgáltatások biztonságára és integritására, a forgalmi és számlázási adatok kezelésére, valamint az azonosító kijelzésre és hívásátirányításra vonatkozó szabályokról (továbbiakban )
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (továbbiakban Eht.)
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban Ptk)
 • 2/2015 (III.30.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól (továbbiakban )
 • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (továbbiakban Fgytv.)

Fontos! Amennyiben Ön mint adatközlő nem saját személyes adatait adja meg, az Ön kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

III. SZEMÉLYES ADATOKKAL KAPCSOLATOS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat és az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Adattovábbítás: valamely adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára.

Nyilvánosságra hozatal: valamely adat hozzáférhetővé tétele bárki számára.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

 

IV. AZ EKTSOLUTIONS.HU ADATKEZELÉSEI

1. A szerver naplózása

A https://ektsolutions.hu/ oldal felkeresésekor a webszerver felhasználói adatokat nem rögzít, nem tárol.

A weboldal html kódja az EKT Solutions Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével, vagy más eszközével (pl.: mobiltelefon, tablet) áll kapcsolatban.

FONTOS! A hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, url, böngésző típusa, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

Az ektsolutions.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak mérését külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. Az adatok megtartásának időtartama 26 hónap. Az adatkezelésről az alábbi címen kérhető bővebb tájékoztatás:

https://policies.google.com/?hl=hu

 

2. Saját cookie kezelése

A személyre szabottabb kiszolgálás érdekében az Ön által felkeresett weboldal kis információs csomagot (cookie, más néven süti) helyez el az Ön számítógépén, vagy más eszközén (pl.: mobiltelefon, tablet) egy előre meghatározott ideig. Ez úgy könnyíti meg az oldal használatát, hogy a későbbi oldallátogatások során ezt a csomagot a szolgáltató visszaolvassa. Amikor a böngésző visszaküld egy sütit az azt kezelő külső szolgáltatónak, annak lehetősége lesz összekapcsolni a korábbi böngészéseit az aktuálissal. Mivel azonban a sütik a domainhez kötődnek, ezért az aktuális látogatás összekapcsolása egy korábbival csak a saját tartalom tekintetében lehetséges.

A sütik anonim, összesített statisztika készítésére is alkalmasak, így jobban megérthető, hogy az emberek hogyan használják az oldalakat és így javítani lehet azok struktúráján és tartalmán. Ebből az információból nem lehet a természetes személyt azonosítani, a sütik kizárólag a látogató számítógépének, vagy más eszközének felismerését segítik.

Kezelt adatok azonosítószám, dátum, pontos idő, az előzőleg meglátogatott oldal
Adatkezelés célja a felhasználók azonosítása, nyomon követése, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, a munkamenet során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, webanalitikai mérések
Adatkezelés jogalapja az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához, és testre szabott kiszolgálásához [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja]
Adatkezelés időtartama 1 (egy) hét

 

3. Adatkezelő adatai

Adatkezelő neve EKT Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely 1116 Budapest, Kohó utca 3.
Levelezési cím 1116 Budapest, Kohó utca 3.
E-mail cím info@ektsolutions.hu
Weboldal https://ektsolutions.hu/
Telefonszám +3630 774 0262

 

4. Adatfeldolgozók adatai

Adatfeldolgozó neve EKT Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely 1116 Budapest, Kohó utca 3
E-mail cím info@ektsolutions.hu
Weboldal https://ektsolutions.hu/
Adatfeldolgozói tevékenység A honlapon történő mentések, fejlesztések, frissítések elvégzése

 

Adatfeldolgozó neve Knighthosting LLC
Székhely 12-45 River Rd Suite 354, Fair Lawn, NJ, 0740, USA
E-mail cím info@knighthosting.us
Telefonszám +1 201 716 894
Adatfeldolgozói tevékenység A honlapon történő mentések, fejlesztések, frissítések elvégzése

 

Adatfeldolgozó neve DigitalOcean, LLC
Székhely New York City, NY, U.S. 101 6th Ave
E-mail cím https://www.digitalocean.com/company/contact/
Weboldal https://www.digitalocean.com/
Adatfeldolgozói tevékenység Online tárhely biztosítása

 

5. Külső cookie kezelése

Egyes szolgáltató partnerek a felhasználók azonosítása céljából kis információs csomagot (cookie, más néven süti) helyeznek el az Ön számítógépén, vagy más eszközén (pl.: mobiltelefon, tablet) egy előre meghatározott ideig, melyet a későbbi internethasználat során olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, azon weboldalak tekintetében, amelyeknél a külső szolgáltató cookie-ját használják.

Az ektsolutions.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak mérését külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. Adatkezelésről az alábbi címen kérhető bővebb tájékoztatás:

https://policies.google.com/?hl=hu

A “Hogyan használja a Google a szolgáltatásainkat használó webhelyekről vagy alkalmazásokból származó adatokat?” című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el:

http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/

A sütik anonim, összesített statisztika készítésére is alkalmasak, így jobban megérthető, hogy az emberek hogyan használják az oldalakat és így javítani lehet azok struktúráján és tartalmán. Ebből az információból nem lehet a természetes személyt azonosítani, a sütik kizárólag a látogató számítógépének, vagy más eszközének felismerését segítik.

V. AZ ECR ONLINE SZOFTVER ADATKEZELÉSEI

Az EKT Solutions Kft. egy olyan energetikai szakreferens támogató webes alkalmazás (Energy Consumption Reporting – ECR), mely az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. Törvény és a 122/2015. (V. 26.) Korm. Rendelet-ben meghatározott jelentési kötelezettségek kielégítését megvalósító tevékenység (energetikai szakreferensi tevékenység) hatékony és felhasználóbarát támogatását biztosítja online felületen. Az ECR online szoftver nem tölthető le és nem telepíthető PC-re, laptopra vagy mobil eszközre.

Az ECR online szoftvert az EKT Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság üzemelteti és szolgáltatja.

Az ECR online szoftver használatához szerződést kell kötni az EKT Solutions Kft.-vel. A szerződő fél lehet magánszemély és gazdasági társaság egyaránt. A szerződéskötés során cégünk személyes adatokat kezel.

Kezelt adatok magánszemély esetén:

vezeték- és keresztnév, anyja neve, születési helye és ideje, címe, telefonszáma, e-mail címe

gazdasági társaság esetén:

cégadatokon kívül a meghatalmazott, vagy kapcsolattartó vezeték- és keresztneve, e-mail címe, telefonszáma

Adatkezelés célja a szerződés megkötése és tartalma, teljesítésének nyomon követése, számlázás, számla kezelése, számlák megőrzése, adózási kötelezettség
Adatkezelés jogalapja az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához, és testre szabott kiszolgálásához [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja], valamint jogi kötelezettség teljesítése
Adatkezelés időtartama a szerződés időtartama, illetve szerződés teljesítése vagy szerződésbontás esetén az utolsó számla keltezésétől számított 8 (nyolc) év
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei az érintett nem tudja igénybe venni a szolgáltatást

 

Szerződött ügyfeleink több szinten is igénybe vehetik az ECR szoftvert. Az alapvető szerepek a szakreferens támogató üzleti folyamatokban:

 • admin (szakreferens energetikai mérnök, vagy szakreferens adatrögzítő): az ECR online szoftver adminisztrátora, ő regisztrálja a felhasználókat. Az adminisztrátor a törvényi előírásoknak megfelelő szakértő személy vagy vállalat, aki rendelkezik az ECR szoftver használati és adminisztrátori jogaival.
 • felhasználó: az ECR online szoftver felhasználói. Az ECR szoftverhez tartozó hozzáféréssel, szerződéssel rendelkező minden magánszemély, vagy gazdasági társaság egy vagy több felhasználója

Az energetikai szakreferens jelentések összeállításához szükséges információk, adatok:

 • tárgyévi vállalatra vetített összesített energiafelhasználási adatok, költségei energiahordozónként havi bontásban
 • tárgyévi telephelyre vetített összesített energiafelhasználási adatok, költségei energiahordozónként havi bontásban
 • bázisévre vonatkozó vállalati szintű és telephelyre vetített energiafelhasználási adatok, költségei energiahordozónként havi bontásban
 • tárgyévben megvalósult fejlesztések és beruházások adatai, dokumentumai
 • tárgyévben tervezett fejlesztésekre és beruházásokra vonatkozó információk telephelyenként
 • energiaszerződések, energiaszámlák

Az ECR online szoftver funkciói:

 • felhasználói regisztráció, jóváhagyás, azonosítás támogatása, cég- és telephelyadatok adminisztrációja
 • felhasználóbarát webes felületű, illetve Excel alapú feltöltési lehetőség az adatok rögzítésére
 • feltöltési lehetőség a cégek számára
 • feltöltési lehetőség a szakreferens számára
 • a feltöltött adatok automatikus formai ellenőrzése
 • a folyamatos adatfeltöltés kontrollja, értesítés az elmaradásról
 • havi és éves jelentéstervezetek automatikus előállítása Word formátumba
 • alapelemzések előállítása (aggregálás, viszonyszámok előállítása)
 • komplex kimutatások készítése (tendenciák, trendek kimutatása, az energetikai beruházásokkal kapcsolatok összefüggések vizsgálata)
 • adatok vizualizációja (grafikonok, táblázatok)
 • menedzselt cégek összesített adatbázisának (big data) adatbányászati célú elemzése, részletes fogyasztási profilok gyűjtése, energetikai beruházások technológiai kiértékelése, hatékonyságelemzés

VI. KAPCSOLATFELVÉTEL

1. Ügyféllevelezés

Amennyiben kapcsolatba lépne velünk, írjon nekünk e-mailt az info@ektsolutions.hu e-mail címre, vagy levelet a 1116 Budapest, Kohó utca 3. levelezési címünkre. Felveheti velünk a kapcsolatot weboldalunkon keresztül is a Kapcsolat menüpontra kattintva, vagy a https://ektsolutions.hu/#kapcsolat linken az ott található űrlap kitöltésével.

Az EKT Solutions Kft. minden hozzá beérkező üzenetet a benne szereplő minden adattal és információval együtt legfejlebb 5 (öt) évig tárol.

Kezelt adatok a feladó neve, e-mail címe vagy levelezési címe, a feladás dátuma és pontos ideje, valamint az üzenetben megadott egyéb személyes adatok
Adatkezelés célja ügyféllevelezés
Adatkezelés jogalapja a feladó önkéntes hozzájárulása
Adatkezelés időtartama legfeljebb 5 (öt) év
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei nem fog tudni kapcsolatba lépni egymással a feladó és az EKT Solutions Kft.

 

2. Jelentkezés álláshirdetésre

A https://ektsolutions.hu/ oldalon a „Karrier” menüpontra kattintva, vagy a https://ektsolutions.hu/karrier oldalon az ott található űrlap kitöltésével jelentkezhet hozzánk munkavállalónak. Önéletrajzát elküldheti még nekünk az info@ektsolutions.hu e-mail, vagy a 1116 Budapest, Kohó utca 3. postacímünkre is.

Kezelt adatok név, lakóhely, ideiglenes lakcím, telefonszám, e-mail cím, illetve minden, a velünk kapcsolatba lépő által megadott személyes adat (születési hely és idő, családi állapot, elküldött fénykép, kísérőlevélben vagy önéletrajzban leírt személyes adatok)
Adatkezelés célja a betöltendő állásra jelentkezés, valamint részvétel a kiválasztási folyamatban
Adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása
Adatkezelés időtartama a pályázat lezárulta + 30 (harminc) nap, de maximum a pályázat benyújtásától számított 1 (egy) év, ha a jelölt nem egy meghirdetett pozícióra jelentkezett
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei nem tud jelentkezni az EKT Solutions Kft. által közzétett állásajánlatokra

 

3. Hibabejelentés kezelése

Amennyiben Ön hibát észlel az applikáció működésében, kérjük, írjon nekünk az info@ektsolutions.hu e-mail címre.

Kezelt adatok a feladó neve, e-mail címe, a feladás dátuma és pontos ideje, valamint az üzenetben megadott egyéb személyes adatok
Adatkezelés célja ügyféllevelezés a hibabejelentéssel kapcsolatban
Adatkezelés jogalapja Jogi kötelezettség teljesítése Eht. 141. § (2), Eht. 157. § (7)
Adatkezelés időtartama hibabejelentés rögzítésétől számított 1 év + 30 nap Eht. 157 § (7) bek
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei nem tud kapcsolatba lépni az adatkezelővel és a hibát nem tudja bejelenteni

 

4. Adatkezelő adatai

Adatkezelő neve EKT Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely 1116 Budapest, Kohó utca 3.
E-mail cím info@ektsolutions.hu
Weboldal https://ektsolutions.hu/
Adatfeldolgozói tevékenység az érintett személyes adatainak kezelése, mentések, fejlesztések, frissítések, elemzések elvégzése, adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása

 

5. Adatfeldolgozók adatai

Adatfeldolgozó neve EKT Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely 1116 Budapest, Kohó utca 3.
E-mail cím info@ektsolutions.hu
Weboldal https://ektsolutions.hu/
Adatfeldolgozói tevékenység az érintett személyes adatainak kezelése

 

Adatfeldolgozó neve Magyar Posta Zrt.
Székhely 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
E-mail cím ugyfelszolgalat@posta.hu
Weboldal www.posta.hu
Adatfeldolgozói tevékenység postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés

 

Adatfeldolgozó neve DigitalOcean, LLC
Székhely New York City, NY, U.S. 101 6th Ave
E-mail cím https://www.digitalocean.com/company/contact/
Weboldal https://www.digitalocean.com/
Adatfeldolgozói tevékenység Online tárhely biztosítása

VII. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az EKT Solutions Kft. minden tőle elvárható technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a lehető legalacsonyabb kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

Az EKT Solutions Kft. csak olyan informatikai eszközöket használ a személyes adatok kezeléséhez, hogy a kezelt adatok

 • a jogosultak számára hozzáférhetők legyenek (rendelkezésre állás),
 • biztosított legyen az adatkezelés hitelessége,
 • változatlansága igazolható (adatintegritás),
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az EKT Solutions Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az EKT Solutions Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Az EKT Solutions Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az EKT Solutions Kft. az adatkezelés során megőrzi

 • megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult (titkosság),
 • védi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét (sértetlenség),
 • biztosítja, amikor arra szükség van, a jogosult használó hozzáférjen a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök (rendelkezésre állást).

Az EKT Solutions Kft. és az adatkezelésben érintett partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

Az EKT Solutions Kft. mint Adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

Az esetleges adatvédelmi incidenst az EKT Solutions Kft. késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens nem veszélyezteti a természetes személy jogait.

 

VIII. ÖNT MEGILLETŐ JOGOK, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG

Ön jogosult arra, hogy az I. BEVEZETÉS fejezetben megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását. Adatkezelő minden esetben az EKT Solutions Kft.

1. Hozzáférési jog

A GDPR 15. cikke alapján Ön jogosult arra, hogy az I. BEVEZETÉS fejezetben megadott elérhetőségeken keresztül visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy milyen személyes adatait, ilyen jogalapon, milyen adatkezelési céllal, milyen forrásból, mennyi ideig kezeljük, vagy hogy kinek, mikor milyen jogszabály alapján mely személyes adataihoz biztosítottunk hozzáférést, esetleg kinek továbbítottuk az Ön adatait. Ezt az információt az EKT Solutions Kft. mint Adatkezelő az Ön által megadott postai vagy elektronikus elérhetőségre elküldi 30 napon belül.

2. Helyesbítéshez való jog

A GDPR 16. cikke alapján Ön az I. BEVEZETÉS fejezetben megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy cégünk módosítsa valamely személyes adatát. Kérelmét cégünk legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről önnek a megadott elérhetőségre küldött levélben értesítést küldünk. Ha valamilyen okból nem áll módunkban ezt a kérelmet teljesíteni, erről 30 napon belül szintén értesítést küldünk az Ön által megadott postai vagy elektronikus elérhetőségére.

3. Adattörléshez való jog

A GDPR 17. cikke alapján Ön jogosult arra, hogy az I. BEVEZETÉS fejezetben megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérje cégünktől a személyes adatainak a törlését.  Ekkor az EKT Solutions Kft. mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az adatokat, ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
 • Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • Ön tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
 • a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A törlési kérelmet abban az esetben utasítjuk el, ha a jogszabály a cégünket a személyes adatok további tárolására kötelezi. Kérelmét cégünk legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről Önnek a megadott elérhetőségre küldött levélben értesítést küldünk.  Előfordulhat, hogy nem áll módunkban kérelmét teljesíteni, például ha egy jogszabály kötelező adatkezelést rendel el. Ha valamilyen okból nem áll módunkban ezt a kérelmet teljesíteni, erről 30 napon belül szintén értesítést küldünk az Ön által megadott postai vagy elektronikus elérhetőségére.

Az adatok törlése nem kérhető, ha az adatkezelés szükséges. Ilyenek

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
 • a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján,
 • vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

4. Adatkezelés korlátozásához való jog

A GDPR 18. cikke alapján az Ön kérésére az EKT Solutions Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

5. Tiltakozáshoz való jog

A GDPR 21. cikke alapján Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő kezelése ellen, ideértve az ezen alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Előfizető jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az Előfizető tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

6. Adathordozhatósághoz való jog

A GDPR 20. cikke alapján Ön jogosult arra, hogy az önre vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7. Hozzájárulás visszavonásának joga

A GDPR 7. cikk (3) bekezdése alapján Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

8. Panasztétel és jogorvoslat

Amennyiben az EKT Solutions Kft. adatkezelésével kapcsolatban kérdése vagy problémája merülne fel, kérjük írjon nekünk az info@ektsolutions.hu e-mail címre.

Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az EKT Solutions Kft. mint adatkezelő nem kötelesek adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

Az adatkezeléssel kapcsolatosan jogorvoslattal is élhet. Ha az érintett jogellenes adatkezelést tapasztal, bírósághoz fordulhat és polgári pert kezdeményezhet az adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:

http://birosag.hu/torvenyszekek

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t. A NAIH elérhetőségei a következők:

Székhely 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím 1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail cím ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal http://www.naih.hu
Telefon +36 1 391 1400
Fax +36 1 391 1410

 

Kérjük, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatót olvassa el figyelmesen! Amennyiben jelen adatkezelési tájékoztatóval vagy a személyes adatok kezelésével, illetve jogszabályok, szabályzatok értelmezésével kapcsolatosan bármilyen kérdése, észrevétele lenne, kérjük forduljon hozzánk bizalommal a tájékoztatóban megadott elérhetőségek bármelyikén.